Why Do Some School Reforms Last?

Larry Cuban on School Reform and Classroom Practice

School reformers seek to fix problems. Many of these «solutions» appear and disappear again and again–as the previous post argued. Yet some past reforms do stick.  How come?

In investigating school reforms that have taken place over the last century and a half, I have divided them into incremental and fundamental changes (see here and here). Incremental reforms are those that aim to improve the existing structures of schooling; the premise behind incremental reforms is that the basic structures are sound but need improving to remove defects. The car is old but if it gets fixed it will run well; it has been dependable transportation. It needs tires, brakes, a new battery, and a water pump-incremental changes. Fundamental reforms are those that aim to transform, to alter permanently, those very same structures; the premise behind fundamental reforms is that basic structures are flawed at their core and need a…

Vis opprinnelig innlegg 847 ord igjen

Publisert i Skoleledelse, læring, undervisning | Legg igjen en kommentar

Rivalisering som middel for økt kvalitet i skolen

Er elevenes læring noe annet enn skolens resultat?
Debatten om måling og testpraksis skolen foregår aktivt i sosiale medier i disse dager. I den pågående debatten knyttes begrepet kvalitet til å gjelde alt fra enkeltelevers læring og alle elevers læring, til enkeltlæreres praksis og alle læreres praksis, til samarbeid mellom lærere og autonomi for enkeltlærere, til skolelederes ansvar, plikt og kompetanse og til lokale og sentrale politikeres forståelse og utøvelse av styring. I diskusjonen knyttes begrepet kvalitet nært opp til begrepet resultat. Sirkelen ser ut til å være sluttet. Løsningen finnes et sted mellom måling, kvalitet og resultater. Dette er nok oppskriften på en god skole og god læring for elevene. Vel.. Nei, så enkelt er det kanskje ikke..?

Nytt språk om skole – men ikke læring?
Stadig nye begreper har inntatt samtalene om skolens oppdrag for storsamfunnet. I dag snakkes det ytterst dagligdags om begrepet læringsutbytte, mens begrepet utbytte tidligere var forbeholdt forretningslivet og aksjemarkedet. I etterkrigstidens Norge var skolen en del av en ’førkapitalistisk’ epoke, der utdanning ikke var beregnet inn i en ’kapitalistisk’ markedstenkning. Organisasjonsteoretikerne beskriver offentlige organisasjoner i denne epoken som ’ikke-markeds arenaer’ (nonmarket arenas), og hevder at intensjonen med disse arenaene var begrenset til en rasjonalitet (begrunnelse) som vektla egenverdien i det å skape verdier som blant annet kunnskap, helse og sikkerhet. Skolens mandat kan i denne sammenhengen forstås som fastsatt på en ‘ikke-markeds arena’, der kunnskap var en verdi ’i seg selv’ og som individet automatisk ’satte pris’ på.

Valg på øverste hylle?
Ideer knyttet til ‘Public choice’ har hatt stor fremgang fra slutten av 1970-årene. Public choice er hentet fra økonomisk teori og overført til offentlig sektor som for eksempel utdanning, helse og velferd. Dette innebærer mer spesifikt at valgatferd henger sammen med måleresultater. Man kan velge ‘tjeneste’ fra det offentlige med utgangspunkt i resultater på målinger. En sterk tro på at måling av noe eller hva som helst skal gi grunnlag for å beslutte noe eller hva som helst og som dernest vil utvikles til noe eller hva som helst. Denne troen synes å ha fått relativt godt fotfeste i den offentlige mening. Enkeltindivider i samfunnet har blitt ’brukere’ av ’tjenester’ og individets rett til valg for egne interesser står sterkt. For å kunne foreta kvalifiserte valg på vegne av egne interesser, må man vite noe om kvaliteten på det man velger. Vi kan ved enkle tastetrykk sjekke kvaliteten på restauranter, hoteller og flyselskap. Vi kan være med på å vurdere kvaliteten på matvarer og bygningsarbeid. Og noen ganger forveksler vi kvalitet med kvantitet. Antall ’klikk’ på en nettside sier ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på innholdet. Hvilke grunnlag for valg, eller snarere; med hvilke grunnlag for mening skal det besluttes noe om skolen?

”Vi som for 15–20 år siden lot oss friste til å støtte skoler og lærere til å drive skolebasert vurdering, gjorde det i optimisme og tillit til at det ville skape en profesjonell og sunn vurderingskultur. Vi burde visst bedre.”
Trond Eiliv Hauge

Å mene noe om kvalitet
Den pågående skoledebatten retter et særlig blikk på ligatabeller fra resultater på nasjonale prøver og resultatlønn for lærere og ledere som aktuelle og relevante redskap for å utvikle kvalitet i skolen. Ny-institusjonell teori og nye trender i ledelsesfilosofi synes å ha blitt det idémessige grunnlaget for styring av skolen. Institusjonell teori er sammensatt og handler om måter å forstå organisasjoner på. Organisasjonsteoretikere tar svært ulike utgangspunkt når de studerer ’kognitive og normative’ aspekter ved en organisasjon. Ny-institusjonell teori gjør et forsøk på å finne ’nye svar på gamle spørsmål’ om hvilke verdier, normer og visjoner organisasjoner er tuftet på. Et idémessig grunnlag for styring av skolen må imidlertid ses i sammenheng med et verdimessig grunnlag for skolens ’mål og mening’. Det kan dermed være litt interessant å se det idemessige grunnlaget for måling og testing i lys av Max Webers’ organisasjonstanker. La oss si at praksis med resultatlønn i skolen og fokus på nasjonale prøver er blitt et ’sosialt fenomen’. For å forstå sosiale fenomener må man ifølge Weber alltid forstå hva individene selv legger i sin praksis. I Weberiansk ånd, handler altså praksis med resultatlønn og nasjonale prøver om å forstå, fortolke og forklare handlinger, og ikke minst handler det om å forklare konsekvensene. Diskusjonene på sosiale medier viser med all tydelighet at vi har svært ulike utgangspunkt for hvordan vi forklarer og fortolker fenomenet måling og testing i skolen. Lærere og skoleledere forstår sannsynligvis praksis med nasjonale prøver på en annen måte enn for eksempel politikere. I tillegg forstår lærere og skoleledere praksis med nasjonale prøver ulikt fra hverandre. I dette komplekse bildet skal den høyst ulike forståelsen forventes å danne grunnlag for en meningsforhandling som kan bidra til å utvikle kvalitet i skolen og økt kvalitet for den enkelte elevs læring (konsekvensene).

”For Weber var samfunnet bygd opp av individer som gjør meningsfulle handlinger.”

Måling av læreres og lederes resultat
Karriereveier har tradisjonelt sett vært det primære insentivmiddel for ansatte i offentlig sektor, ved at muligheten for avansement skulle oppmuntre til god praksis. I organisasjonsteori kan vi lese at bruk av resultatlønn innebærer en mer kortsiktig uttelling for oppnådde resultater, og kan sammenliknes med for eksempel opsjonsordninger i næringslivet. Ideer om konkurranse og resultatmål er inspirert fra mikroøkonomisk teori, ved at offentlige virksomheter skal fungere mer som private firmaer. Rivalisering er dermed introdusert i offentlig sektor som et middel til å senke kostnader og øke ytelse. Begrepet økt læringstrykk kan mest sannsynlig koples til perspektiver for økt ytelse. Ved å betrakte skolen som en del av et større styringssystem, blir det dermed lagt til grunn at skoler skal forsøke å overgå hverandre. Meningen er at det skal initieres en konkurranse om å tilby innbyggerne det beste skoletilbudet, på samme måte som ulike produsenter konkurrerer om å tilby det beste vaskemiddelet.

”Det er i denne frakoplingen at elevers læring blir noe annet enn skolens resultat.”

Frakopling og logikken om å ikke miste ansikt
I ny-institusjonsteorien kan vi lese at det finnes kun delvise løsninger på hvordan en organisasjon kan møte ’seremonielle krav’ som for eksempel økt storskala-testpraksis i skolen. En løsning kan være å rett og slett sette seg til motverge. Imidlertid vil en organisasjon som nekter å føye seg og som ønsker å vise seg som god og ’effektiv’ stå i fare for å ikke kunne dokumentere sin kvalitet. Tradisjonelt har offentlige organisasjoner beskyttet seg mot formelle inspeksjoner og målinger, og håndtert sitt ’overvåkingsarbeid’ internt og uformelt. I et ny-institusjonelt perspektiv hevdes det at alle forsøk på å eksternt kontrollere aktiviteter i en organisasjon fører til konflikter og tap av legitimitet. Dette vil i sin tur resultere i at elementer av såkalt frakopling vil forekomme. Med frakopling menes at målene blir gjort tvetydige: Sykehus behandler, de helbreder ikke. Skoler produserer elever, de produserer ikke læring. I praksis betyr dette at sykehus ignorerer organisasjonens måltall for helbredelse og skoler legger mindre vekt på organisasjonens resultater for måloppnåelse. Med andre ord vil skoler fortsette med sin daglige pedagogiske aktivitet, mens den innførte testingen av elever og målinger av lærere og ledere vil skje frakoplet fra skolens praksis. Det er i denne frakoplingen at elevers læring blir noe annet enn skolens resultat.

Les også: «Resultatlønn, ja takk!»

Det som legitimerer institusjonaliserte organisasjoner og får dem til å fremstå som gode, til tross for mangel på ’teknisk validering’ er fremdeles troen på og tilliten til aktørene i organisasjonen. Det er dette organisasjonsteoretikere kaller for ’the concideration of face’. På ytterst diskutabel norsk kan dette oversettes til ’trynefaktoren’. Bedre kan det forstås som opprettholdelse av en generell tillit til lærerne og lederne i skolen – skolens ansikt utad. Frakopling fra ytre elementer (som økt testpraksis) og det å opprettholde skolens ansikt utad utgjør dermed antakelsen om at aktører i skolen handler med en god porsjon profesjonelt skjønn og i aller beste mening. Men er det godt nok?

Litteratur:
Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (Eds.). (2012). The new institutionalism in organizational analysis. University of Chicago Press.

Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G., & Røvik, K. A. (2009). Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte. Universitetsforlaget.

Publisert i læring, Skoleledelse | 1 kommentar

En mer kollektivt orientert skole – hva betyr det?

I faggruppen for Utdanningsledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning hadde vi rett før jul et fagseminar der vi drøftet problemstillingen som er beskrevet i overskriften. Fagseminaret gikk ut på en ”artikkelstafett” med påfølgende diskusjon om hva forskning sier om en mer kollektivt orientert skole. Vi hadde også presentasjoner av egen forskning. Hensikten med denne artikkelutvekslingen var ikke å «avgjøre» om KS eller lærerorganisasjonene har «rett» i sine påstander, men å søke å finne svar på hva forskning sier om dette viktige temaet. Temaet vil nok sikkert også dukke opp i senere debatter om innretningen av forholdene i norsk skole. Som en ledende institusjon innenfor utdanningsledelse ønsker vi å ha et sikkert faglig grep på hva forskning sier om spørsmålet. Seminarets formål har vært å skape en arena for fremskaffing av vitenoversikt og samtidig stimulere til faglig diskusjon.

Hva er sikker forskning knyttet til funn om kollektiv og individuell praksis? Hva kan vi si har betydning som ”evidens” for at en kollektivt orientert skole er viktig? Hvordan kan vi skille mellom en kollektivt og individuelt rettet praksis?

Kollektiv praksis er mye mer enn samarbeid og felles tilstedeværelse. Det er et mangefasettert begrep, som også kan ses på som et sett av felles visjoner og verdier, som igjen avhenger av om man har et individualistisk eller kollektivistisk perspektiv på begrepet. Det er viktig at vi ikke mister individualiteten i diskusjonen om kollektiv praksis. Individualitet har også en sosial forankring.

KS har presentert argumentasjon fra blant annet i Sintef-rapporten «Tid til en kollektiv og attraktiv skole». Gir rapporter som dette tilstrekkelig empirisk grunnlag som bevis for vektleggingen av en mer kollektivt orientert skole?

Kvalitetsvurdering og organisasjonslæring
Jorunn Møller tok for seg Knut Roalds doktoravhandling «Kvalitetsvurdering og organisasjonslæring»: VI anbefaler å lese avhandlingen i lys av spørsmålet om den gir empirisk grunnlag som bevis for vektleggingen av en mer kollektivt orientert skole. Videre drøftet vi Eirik Irgens’ rapport ”Prosjekt lokale arbeidstidsavtaler”, som tar for seg Særavtale SF2213 (2006 – 2009). Irgens har evaluert et samarbeidsprosjekt mellom KS og Utdanningsforbundet i Nord- Trøndelag. KS bruker evalueringen i sin argumentasjon, der Irgens har utviklet en modell å analysere kollektiv praksis med. Irgens konklusjon er: ”En god skole skapes ikke av individuelt arbeid alene”, men for at en god kollektiv praksis skal skje, må man etablere ”rom, begrunnelser og god tidsbruk”.

Dobbie og Fryers artikkel «Getting beneath the Veil of Effective Schools”
Eyvind Elstad presenterer Dobbie og Fryers artikkel «Getting beneath the Veil of Effective Schools: Evidence from New York City», publisert i American Economic Journal: Applied Economics. 2013;5(4):28-60. Man finner paperet her: http://www.nber.org/papers/w17632 (Og man finner flere artikler av disse forfatterne bl.a. her: http://scholar.harvard.edu/fryer/publications?page=2 ). Vi anbefaler å lese denne artikkelen. Gir den bevis for en mer kollektiv retting av skolen?

Shaping teacher sensemaking
Ann Elisabeth Gunnulfsen presenterte Cynthia Coburns (2005): Shaping teacher sensemaking: school leaders and the enactment of reading policy, Educational policy 19 (3) 476-500. I denne artikkelen diskuterer Coburn skolelederes påvirkning på lærerens læring knyttet til leseopplæring. Metodisk undersøkes spørsmålet om kollektiv praksis i lys av læreres læring i skolen som organisasjon. I materialet finner man en relativt (..) hyppig forekomst av begrepet «formal meetings». Denne studien ser vi at forskning som ikke primært undersøker kollektiv praksis, peker på perspektiver for meningsskaping og kunnskaping som noe som må observeres kollektiv, med fysisk samtidig tilstedeværelse. Hvordan kan man (ellers) forske på læreres meningsskaping –uten å undersøke fysiske ”møtepunkter”.. ?

Collaborative-oriented learning activities among Danish beginning teachers
Christian Brandmo presenterte hovedresultatene i den foreløpig upubliserte artikkelen (Brandmo, C., Tiplic, D. & Elstad, E.). En omfattende spørreundersøkels på lærere i Danmark: “Antecedents of collaborative-oriented learning activities among Danish beginning teachers”. Det viser seg at lærere samarbeider bedre når det helt konkret vet hva oppgaven handler om. De som opplever stor grad av autonomi samarbeider i mindre grad med andre. Spørsmål i studien som handlet om tillit mellom ledere og lærere og det å bli sett av rektor, er svært viktig for arbeidsmotivasjon. Men det hadde liten korrelasjon med samarbeid.

Kunnskapsutvikling gjennom samtaler i tverrfaglige læringsfellesskap
Kristin Helstad presenterte sitt kapittel 7 i boka “Profesjonsutvikling i skolen” (Universitetsforlaget, 2014) hvordan profesjonsutvikling kan foregå gjennom samtaler i profesjonelle læringsfelleskap. Kapitlet bygger på Helstads doktorgradsstudie, som undersøker hvordan lærere, med støtte fra kompetansemiljøene, utvikler kunnskap om skriving i og på tvers av fag gjennom samtaler i et tverrfaglig læringsfellesskap ved en videregående skole. I kapitlet presenteres utdrag fra samtaler som tok utgangspunkt i elevtekster lærerne brakte med seg til fellesskapet for utforsking. Analysen viser hvordan samtalene virker drivende for kunnskapsutvikling, der kollegaers og eksterne bidragsyteres involvering får betydning for lærernes læring. Kapitlet bidrar med kunnskap om hva som særpreger utforskende samtaler i læringsfellesskap, og det viser hvordan skoler kan tilrettelegge for kollektive kompetanseutviklingstiltak. Et sentralt argument er at samarbeid i læringsfellesskap kan bidra til å utvikle læreres kunnskap om egen og andres tenkning og undervisning, noe som kan tolkes som motsatsen til en individorientert lærerprofesjonalitet.

Læring i grensepraksiser
Ruth Jensen tok for seg artikkelen ”Boundary crossing and boundary objects” (Akkermann og Bakker, 2011). Kollektive praksiser i skolen handler om skoleutvikling, organisasjonsutvikling, klasseromsarbeid, osv. Skolens kollektive praksis er ikke homogen, så ”grenselitteraturen” kan være aktuell å se på for å forstå dette fenomenet ”kollektiv praksis” bedre. Viktig refleksjon i forhold til kollektiv praksis er å se nærmere på prosessene som foregår i skolen. Skolen er ikke alene. Ofte befinner man seg i eller har – ulike grenser. I dette bildet er det viktig å kunne ta andres perspektiv.

”School inspection policy in Norway and Sweden (2002–2012): a reconfiguration of governing modes? i Journal of Education Policy (2014)
Jeff Hall: Artikkelen omhandler statlig inspeksjon av skoler i Norge og Sverige. Statlig styring av lærere beveger seg etter hvert på alle nivåer i skolen, der tilsynspraksis og håndbøker knyttet til lovpraksis nå nærmer seg i stadig større grad et fokus på styring av skolens virksomhet helt ned på lærernivå og undervisning i klasserommet. Praksis for vurdering i skolen blir blant annet gjenstand for statlig tilsyn. Funn viser at norske lærere er lite opptatt av tilsyn. Hvilke implikasjoner kan dette ha for en mer (eller mindre) kollektiv praksis i skolen?

Teachers’ teamwork
Kirsten Sivesing tok for seg artikkelen Teachers involvement in curriculum design: need for support to enhance teacher’ design expertice, Journal of Curriculum studies, Hizinga, Handlezalts, Nievee & Voogt (2014). Denne artikkelen er veldig ”i tiden”. Man er i dag opptatt av om det er felles visjoner, innholdskunnskap og ”like” måter å tenke på, som for eksempel en egen måte å vurdere teamsamarbeid på. Dette kan også kalles for grensepraksiser, der ulike ”eksperter” sitter sammen for å forstå skolens og læreres oppdrag.

Oppsummering:
Begrepet ”kollektiv praksis” er komplekst, og individuell og kollektive perspektiver kan forstås på ulike måter. Forskning viser at samarbeid og kollektive prosesser for utvikling av gode læringsprosesser er positivt. På hvilken måte gode kollektive prosesser skjer, er derimot ikke lett å identifisere fra noe vi kan kalle evidens i forskning. I faggruppen for Utdanningsledelse tar vi dagens drøftinger videre inn i egne studier.

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar

Et lærerløft – den ultimate løsningen? Notater fra den årlige forskningsdagen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

ILSjuletre

Den fine julebjørka ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

«ILS former framtidas skole»

Hvert år i desember arrangeres det forskningsseminar ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Dette er en flott tradisjon! Et forskningsseminar innebærer i praksis at det inviteres til forelesninger om et aktuelt tema. I tillegg samles alle ansatte med flotte designete postere (plakater) for å informere hverandre om de ulike forsknings prosjektene vi er involvert i. Årets overordnete tema var:

«Et lærerløft – den ultimate løsningen?»

Jus og profesjonelt skjønn kopi

Spenninger mellom effektivitet og rettssikkerhet i skolen

Forskning I: Lovregulering og profesjonell dømmekraft
Juss i skolen: Studier i LEX-EL –prosjektet ved ILS i samarbeid med juridisk fakultet,, rapporterer at grunnskoler og videregående skoler aller helst vil løse konflikter på ”lavest mulig nivå”. Helst uten juridiske prosesser og helst uten enkeltvedtak. Skoleledere er positive til gjennomføring av nasjonalt tilsyn i skolen. Vi ser at lærere knapt nok kjenner til at det har vært gjennomført tilsyn ved skolene de arbeider ved. Lovverket setter normer for de mellommenneskelige relasjonene, men hva som egentlig er ”godt” i mellommenneskelig relasjoner, er overlatt til det profesjonelle skjønnet. I skolen oppleves det en krevende balanse mellom økonomi og lovens intensjoner.

Hvilken plass bør opplæringsloven ha i lærerutdanningen? Hvordan kan disse funnene ha betydning for et lærerløft?

Forskning II: Hva menes egentlig med lærerkompetanse og hvordan kan den vurderes?
Hva mener vi når vi snakker om lærerkompetanse? I teori finner vi en kompleks beskrivelse av lærerkompetanse knyttet til profesjonalitet; kunnskap, fagkompetanse, affektmotivasjon, holdninger, tro, jobbmotivasjon, personlighet, generell pedagogisk kompetanse, didaktisk og metodisk kompetanse, m.m. Funnene i nye studier ved ILS viser at kunnskap generelt er en drivende kraft knyttet til læreres helhetlige kompetanse. Nyutdannete læreres praksiserfaringer de første årene teller mye, og først etter flere år i praksis synes det som om innholdet i lærerutdanningen får økt betydning.

Hva menes med «lærerkompetanse» knyttet opp mot begrepet ” lærerløft”?

Forskning III: Akademisk optimisme – om måling av undervisningskvalitet
Effekten av elevers selvtillit har påvirkning på måling av undervisningskvalitet, for eksempel prestasjoner i matematikk. Skolens totale akademiske optimisme har også betydning for undervisningskvalitet. Funn fra TALIS 2013 viser at læreres tro og overbevisning har betydning for undervisningskvalitet.

Hvordan kan vi kople akademisk optimisme til et lærerløft?

Forskning IV: Hvilke faktorer påvirker nyutdannede læreres motivasjon og kompetansefølelse?
Mange nyutdannede lærere opplever den første tiden i jobb som svært krevende. Flere slutter etter kort tid. Det er rekrutteringsutfordringer knyttet til lærerprofesjonen. Funn fra forskning på mentoring (veiledning av nyutdannete lærere) viser at det synes viktigst for nyutdannede lærere å få løsninger på praktiske utfordringer.

Hva vil kunnskap om lærermotivasjon bety for et lærerløft?

Ruth

Postertorg med utdeling av priser til beste poster og presentasjon

Hva annet forsker vi på ved instituttet vårt?
Vi forsker kvalitativt og kvantitativt. Vi knytter dette sammen. Vi foretar store spørreundersøkelser, vi filmer med videokameraer, vi intervjuer, vi intervenerer og vi aktiviserer. Vi følger skoler i ”Ungdomstrinn i utvikling” og vi knytter lærende og kunnskapsproduktive bånd med Universitetsskoler. Vi bringer våre studier rett inn i lærerutdanning og lederutdanning og vi samarbeider internasjonalt for å utvikle kvalitet og sikre validitet på egen forskning. Vi har en nyskapende og heldigital eksamen i lærerutdanningen, som innebærer mer enn å erstatte pc med penn og papir. Vi har utviklet et nytt konsept knyttet til samarbeidsformer og læring. Vår forskning har betydning for læring, ledelse og utvikling i og av skolen. Vår forskning har betydning for både lærerløft og ledeløft i skolen.

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar

Da de nye blomstret i Wien – om ledelse og resultater på nasjonale prøver

«Hva bruker skoleledere resultatene på nasjonale prøver til? Hva betyr arbeidet med resultatene for den enkelte elevs læring?»

Ved overskriftens fritt omskrevne tittel fra Bjørnstjerne Bjørnsons siste skuespill ”Når den ny vin blomstrer” fra 1909, signaliseres at denne lille bloggposten omhandler min deltakelse på et todagers doktorgradskurs i Wien 4. og 5. desember. På en humoristisk måte tar Bjørnson i skuespillet opp brennbare temaer som religion og kjønnsmoral, kvinnefrigjøring og ekteskap. Litt mindre brennbare er temaene fra Wien kanskje, men ikke desto mindre krevende å ”bli klok på”. Vi var en liten gruppe ”nye” forskere på tur, kanskje ikke ny vin, men vi var i alle fall i Wien!

Kanskje er nettopp nasjonale prøver og storskalaundersøkelser av elevers læringsutbytte (av deler av opplæringen) å regne for ”ny vin” i skolen. Moralske dilemmaer som dukker opp i kjølvannet av publisering og ulike typer analyser av resultatene kan ses i lys av dikotomien læring og utvikling og motivasjon og mestring.

Kurset i Wien var knyttet opp til på tematikk omkring utfordringene i dagens utdanningspolitikk, med spørsmål knyttet til ledelse, læreplaner og vurdering i skolen. I min forskning er jeg aller mest opptatt av ledelse i skolen, og følgelig blir ledelse i skolen tema også i denne posten.

Du vil her få høydepunktene (for meg) fra professor Stefan Hopmans  (Universitetet i Wien) forelesning om ”School Leadership as Gap Management”:

(…) Læreplantradisjoner og skiftende parametre for vurdering gir nye retninger for skoleledelse. Funn i en fersk studie viser at ledelse i skolen er rettet mot administrering av gapet mellom ” innsiden og utsiden”.

«Hvordan håndterer skoleledere nasjonale prøver?»

Skoleledere kan ses på som ”adressaten” når det kommer til spørsmål om politikkutforming. Det forventes at skoleledere gjør det som skal og bør gjøres ved politiske beslutninger. Skoleledere er på mange måter både på utsiden og innsiden av politiske krav og forventninger, og spiller en viktig rolle som buffer mellom innsiden og utsiden. Skoleledelse er bufferen mellom elever og lærere – og myndigheter.

Det å gjennomføre nasjonale prøver er noe som skal og må gjøres. Her har man ikke noe valg. Når resultatene offentliggjøres, opererer skoleledere på utsiden; i retning av offentligheten. De svarer på spørsmål om rangeringene på den ene eller andre måten, knyttet til sterke eller svake resultater. Den andre siden; innsiden – håndteres av skoleledere i møte med lærere og elever, med fokus på pedagogikk og metodikk (…)

Studien avstedkommer følgende områder der det er behov for videre studier:

  • Bruk av resultater fra nasjonale prøver med uklare/doble intensjoner
  • Resultatene snakkes om, men ingen endring av praksis
  • Holdninger til prøvene og plassering av skyld
  • Hva som virkelig betyr noe – redefinering av resultatene på nasjonale prøver

Nasjonale prøver er å regne som et sterkt styringssignal i kraft av at skolene er pålagt å gjennomføre dem. Hvordan utfordrer dette skoleledelse?

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | 1 kommentar

Framtidas skole, læring for livet og den (u)nødvendige rapporteringen

Skolen før og nå
”Det er sannsynlig at flere vil velge å bli lærere dersom det blir mindre byråkrati i skolen” (Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet).

”Hvis lærere får flere timer med elevene og mindre timer med rapportering og utfylling av skjemaer, så vil læreryrket fremstå som mer attraktivt. Nasjonale prøver er et av områdene i skolen der lærere opplever økt grad av rapportering. Avbyråkratisering og høyere lønn må til”, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied (NRK, nyheter 10. Nov 2014).

Jeg forsker på nasjonale prøver og hvordan skoler, skoleledere og lærere gjør bruk av resultater på nasjonale prøver for å forbedre elevenes læring. Jeg spør: Hva er positivt og mindre positivt med nasjonale prøver? På hvilken måte kan nasjonale prøver fremme kvalitet i skolens opplæring? Når og til hvem er det nødvendig å rapportere? Og hva er skoleledelsens rolle i dette?

Sånt no’ hadde vi ikke før: Nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter
Jeg var ferdig utdannet allmennlærer i 1985. I utdanningen på Elverum pedagogiske høgskole arbeidet vi med intensjonene og innholdet i Mønsterplanen fra 1984 og bidro med høringsinnspill til den reviderte Mønsterplanen av 1987 (M87). I studentrådet, i undervisningen (og på ganske mange fester) diskuterte vi forståelsen av dette ”nye” begrepet i M87: inkludering. Det aller viktigste spørsmålet var: » Hvordan må jeg og vi arbeide og tenke i en skole som skal gi gode læringsmuligheter for alle elevene?». Disse diskusjonene og refleksjonene ble den viktigste ballasten jeg hadde med meg i møte med elevene, da jeg etter tre år på lærerhøgskolen startet opp min ”karriere” som lærer på ungdomstrinnet. Dette ene spørsmålet har fungert som en ledetråd i all min gjerning, og det gjelder fremdeles i dag.

» Hvordan må jeg og vi arbeide og tenke i en skole som skal gi gode læringsmuligheter for alle elevene?».

I de første 20 åra i skolen har jeg praktisert som lærer og skoleleder uten å ha forholdt meg til ”nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter”. Det var rett og slett ikke en del av læreplanen. Men, vent: Kanskje jeg likevel forholdt meg (og elevene) til grunnleggende ferdigheter? Jeg hadde jo alltid med meg det viktige spørsmålet: ” Hvordan må jeg og vi arbeide for å gi gode læringsmuligheter til elevene?” Å jobbe for å utvikle elevenes evne til å lese, skrive, regne og kommunisere har alltid vært en selvfølge. Har det ikke?

For 20 år siden hadde vi normerte prøver. Så sluttet vi med det. En av årsakene var at prøvene virket styrende på undervisningen, og at mål som ikke var lett målbare, ble nedprioritert. Det argumentet kjenner vi igjen fra debatten om nasjonale prøver, ikke sant? For øvrig var det eksamen i fagene som fungerte som en indikator på skolens og elevenes ”nivå” sammenliknet med andre skoler og kommuner. Hvordan kunne vi vite at vi ”drev” en god skole i 1990? Hvordan kunne jeg vite at det var god kvalitet på min undervisning? Når sant skal sies, så mener jeg at jeg hadde rimelig god oversikt over hva jeg gjorde som fungerte og hva jeg tidvis gjorde som ikke fungerte. I tillegg til eksamensresultatene, ga samspill med og kjennskap til elevene, foreldrene og lokalmiljøet nyttige innspill og informasjon om min og skolens kvalitet og praksis. Ved ”min skole” var vi aldri heller i tvil om hvordan vi ”lå an” i forhold til naboskolene. Eksamensresultatene fra alle skoler i kommunen og på landsbasis ble drøftet i plenum. Noen skoler hadde ord på seg for å være gode på realfag, andre skoler behersket sosiale, kulturelle aktiviteter bedre enn andre. Og oftest varierte dette fra år til annet. Noen ganger skåret vår skole best i realfagene. Andre ganger skåret vi høyere enn naboskolen i norsk og engelsk. Og vi diskuterte hvorfor. Hver vår. Når resultatene forelå. Det sørget rektor for. Det ser ut til at det nettopp er dette som også gjøres med resultater fra nasjonale prøver. Man diskuterer resultatene. Og hva så?

«Og vi diskuterte hvorfor. Hver vår. Når resultatene forelå. Det sørget rektor for».

Det som er nytt er fokuset på kartlegging av basiskunnskapene; de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter skal måles uavhengig av fag, og alle lærere er ansvarlige for utvikling av ferdighetene hos sine elever. Lærere i naturfag eller samfunnsfag er like ansvarlige for grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, som lærere i norsk og matematikk. Hvem har ansvaret for at dette skjer?

Som forsker og kursholder har jeg anledning til å møte mange lærere på mange skoler, over alt i Norge. Jeg har i uformelle sammenhenger stilt lærere og skoleledere spørsmålet om hvordan de forstår begrepet grunnleggende ferdigheter i læreplanen. Hva er intensjonen med grunnleggende ferdigheter ? Svarene er sammenfallende i all deler av landet: Vi jobber med grunnleggende ferdigheter fordi elevene skal kunne fungere videre i livet og i samfunnet.

Screen Shot 2014-11-10 at 14.39.15

Læreres svar på hensikten med grunnleggende ferdigheter i læreplanen

Hensiktsmessig kartlegging og nødvendig rapportering
Hvilke områder er det mest hensiktsmessig å kartlegge i skolen? Og hva gjør vi med det vi ikke kan kartlegge? Hvordan kartlegger vi omsorg, empati og en solid dose folkeskikk? Dette er spørsmål for fremtiden som Ludvigsen-utvalget, skal utrede. Utvalget skal vurdere grunnopplæringen i lys av krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv, og skal se på både innhold og struktur for fagene i skolen i lys av framtidige kompetansebehov. Utvalget peker på en økning og endring i kunnskapstilfang, og viser til at de fleste fag i skolen må vurdere hvor mye de kan dekke av innhold og hva de skal dekke i forhold til kompetansemålene. Skal elevene lære ”mye, men grunt”, eller ”mindre, og dypt”?

Hvordan kartlegger vi omsorg, empati og en solid dose folkeskikk?

På den ene siden knyttes perspektiver for framtidas skole til muligheten for å utvikle målbare størrelser for læring. På den andre siden knyttes de samme perspektivene til et framtidig innhold i skolen som vanskelige kan la seg måle, men som gjerne lar seg erfare: fellesskap, samarbeid og oppfinnsomhet. Foreløpige innspill fra utvalgets delrapport peker på større krav til samarbeid og ledelse i lys av fagovergripende kompetanser. Mål det, den som kan. Og rapporter gjerne!

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar

En ordsky for oppfølging av nasjonale prøver

Hva måler de nasjonale prøvene, egentlig? Hva er formålet med dem, egentlig? Hvordan skal skolene jobbe med dem, egentlig?

Høstens viktigste eventyr?
En av høstens faste oppgaver på barnetrinnet og ungdomstrinnet er å gjennomføre nasjonale prøver. Den 24. oktober er siste prøvedato. Da har skolene holdt på med prøvene siden tidlig i september. I desember blir alle resultatene på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og på skolenivå offentliggjort. I det prøveadministrative  systemet (PAS) finnes det en oversikt som lærere kan bruke rett etter gjennomføringen til å analysere resultatene. Her får de informasjon om hva oppgavene måler og fagtilknytning og oppgaveformat for hver oppgave. Denne informasjonen kan være nyttig å bruke som grunnlag for samtaler med elevene og i arbeidet med underveisvurdering. I tillegg ligger det veiledninger på Utdanningsdirektorateta nettsider som skal være til hjelp i oppfølgingen av prøvene.  Jeg har klippet ut tekst fra veiledningen til skoleeiere og skoleledere og limt det inn i et program som lager en ordsky. Begrepene som blir størst i ordskyen er begreper som gjentas hyppigst i teksten. Hva forteller ordskyen deg om hovedinnholdet i Utdanningsdirektoratets veiledning til skoleledere om oppfølging av resultater på nasjonale prøver? Screen Shot 2014-10-19 at 19.50.27

Naturlig nok finner vi hyppig forekomst av begrepene resultater, elever, trinn og prøver. Videre er det gjentatt forekomst av:

    • Sammenlikne
    • Gjennomsnitt

Hva forteller dette oss?

Verktøy for utvikling av kvalitet
Det er kanskje ikke særlig mye som kan fortolkes ut fra denne ordskyen. Til det er den relativt mangelfull. Det er viktig at alle med ansvar for å følge opp resultatene leser all tilgjengelig informasjon og i fellesskap drøfter hvordan man kan forstå informasjonen og intensjonen med prøvene. Hvordan kan prøvene være et verktøy for å utvikle kvalitet i opplæringen for den enkelte elev? To utsagn fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet finner du her:

Det er viktig å huske på hva det dreier seg om..
”Det er viktig å huske på at en prøve aldri måler hele ferdigheten det dreier seg om. Den er bare et lite uttak, så det er veldig viktig at man ser på et prøveresultat sammen med alle andre opplysninger som foreligger om eleven. Dette er spesielt viktig for lærere som skal følge opp resultatene etterpå”. (Julius Kristjan Björnsson, Udir.no).

Formålet med nasjonale prøver er..
”Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk”. (Udir.no).

Hva betyr det at en skole «lykkes»? Hvilket utsagn veier tyngst? Hvordan kan utsagnene ses i sammenheng?

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar

På den tredje dagen… den nye skolelederrollen

Den tredje dagen av årets konferanse ble planlagt som de andre dagene: Jeg skulle delta på alle sesjoner og notere meg aktuelle funn og «analytiske høydepunkter» fra presentasjonene. Som vanlig troppet jeg og flere andre kolleger fra Universitetet i Oslo opp på første samling klokka 0900 og fikk glede av å høre på en dyktig forskerkollega fra Høgskolen i Sogn og Fjordane snakke om de ”nye” skolelederrollene på ungdomstrinnet.

bilde 2

Stor interesse for styring av utdanning og perspektiver for New Public Management

Den neste sesjonen var satt opp i et lite undervisningsrom på Porto University. Sesjonen begynte klokken 11, og rommet som var oppsatt var dimensjonert til om lag 40 personer. Vi var minst det dobbelte som stablet oss inn for å høre på forskere som skulle snakke om New Public Management and the Modernisation of Education in Europe. Det var en høyst interessant sesjon, men vanskelig å notere fra, i stående posisjon og 35 grader varmt. Derfor har jeg altså lagt inn denne hyperlenken, i håp om at du som leser bloggen kan klikke deg inn for å få et lett innsyn i tematikken. Blogginnlegget jeg for øvrig har valgt å dele med dere i dag, er imidlertid et interessant innlegg om nye lederroller på fremmarsj i norske ungdomsskoler.

Twitter
Dessuten kan det være interessant for dere å vite at det på Twitter deles inntrykk, funn og temaer fra hvert minutt av konferansen på #ecer2014.Skjermbilde 2014-09-05 kl. 01.21.25

 

Den nye skolelederrollen i ungdomsskolen
Studier som undersøker nye lederstrukturer på ungdomstrinnet (den nye mellomlederrollen i grunnskolen), viser at det skjer en slags reorganisering av perspektiver for skoleledelse. Det ser ut til at skoler velger å endre sin organisering av strukturer for ledelse for å kunne nå mål om kvalitetsutvikling i skolen. Dette innebærer utvidete roller som formelle ledere, med både faglig og pedagogisk ledelse. Fra undervisningsinspektører til avdelingsledere. Fra å være den som skaffer vikar””, til å lede utviklingsarbeid, rekruttere nye lærere og ha medarbeidersamtaler. De ”nye lederne” synes å ha blitt gitt et distribuert ansvar for lærernes læring og utvikling. Dette innebærer større grad av beslutningstaking og ansvarlighet. Det er skoleeiernivået (local authorities) som i de fleste tilfeller har besluttet denne omorganiseringen.

bilde

Hedvig Abrahamsen fra høgskolen i Sogn og Fjordane om den nye skolelederrollen på ungdomstrinnet

Rektorer kan synes å ha fått avlastning – men gir det avkastning?

Og hva betyr det for rektorrollen i lys av ledelse i skolen?

 

 

 

 

 

I morgen blir det blogg-pause, sightseeing og det som norsk kalles «shopping». Så tar jeg fatt på hverdagen som stipendiat, rikere på inntrykk og «blodfersk» forskning om skoleledelse 🙂

 

 

 

 

Publisert i Skoleledelse, læring, undervisning | Legg igjen en kommentar

Mye ledelse og litt skjebne i Porto

Dag 2 er unnagjort av konferansen i Porto. I dag har jeg hørt mange gode kolleger fra Universitetet i Oslo presentere sine prosjekter. Til de som måtte lure; jeg presenterer ikke noe selv under årets europeiske utdanningskonferanse. Jeg er liksom litt «førstereis» som phd-stipendiat i en tidlig fase. Dagen har vært begivenhetsrik og det myldrer av vitenskapelige og akademiske perspektiver når mer enn 2700 forskere ønsker å formidle sine funn om utdanning, ledelse og læring i skolen. I kveld har jeg dessuten gjort et helt eget og ganske annerledes funn: Jeg har oppdaget Fado! Denne bloggposten vil derfor bli viet først og fremst til kunstarten (sangen) Fado og litt avslutningsvis om forskning på ledelse…

Fado
…er en form for musikk som stammer fra Portugal på 1820-tallet. Fado betyr skjebne på portugisisk. Siden 2011 har Fado vært oppført på UNESCOs liste over mesterverker i muntlig og immateriell kulturarv (Wikipedia). I kveld fikk vi oppleve en særportugisisk tradisjon på et hostell/restaurant sentralt i Porto – uten annen reklame enn en liten A4-plakat på veggen utenfor. Fado spilles (gratis) på dette stedet hver første onsdag i måneden. Det var i dag. Og jeg var der! I et lite rom på størrelse med en dagligstue fikk jeg høre stemningsfull sang og fingerspill på gitar av høy kvalitet. Langs veggene satt og delvis lå det dedikerte portugisiske lyttere, som også etter hvert sang og spilte med musikerne. Fantastisk..

Fado2 kopi

Fado das Castas, Porto

Dermed var det kulturelle funnet avslørt. Fado er spesielt. Fado er veldig Portugisisk. Og Fado kan anbefales.

 

Dette var vel skjebnen..?

 

 

 

lisbeth kopi

Lisbeth M Brevik: Kartleggingsprøver og elevers lesekompetanse på vg1 og vg2

 

 

 

Dag 2 i Porto
I dag har jeg husket på å ta bilder av mine flinke kolleger som med høy puls, men nerver av stål har presentert sine studier med patos og etos!

Skoler som underpresterer – om ledelse i skoler som presterer under eller over det som kan forventes
En av sesjonene tok i dag for seg perspektiver og funn knyttet til ledelse i såkalte ”over- and under-performing schools”. Definisjonen på en over eller underpresterende skole er:

(..) ”en skole som oppnår bedre eller dårligere resultater enn hva som kan forventes i lys av den sosiokulturelle sammensetningen av elever på skolen…”

Hvordan kan man identifisere om en skole prestere høyere eller lavere enn forventet? Presterer i forhold til hva? Og hva gjør egentlig en skole god? Hvordan ville du som skoleleder ha definert den skolen du er leder for? Presterer den høyere, lavere eller middels i forhold til hva som kan forventes?

Finland
I en case-studie fra ”svensktalende skoler” i Finland har man ikke kunnet identifisere skoleledelsens direkte betydning for ”skolenes” eller altså elevenes prestasjoner. Rektorer identifiserer utfordringer som handler om elevenes sosioøkonomiske og kulturelle bakgrunn. De vil gjerne se at denne reproduktive prosessen kunne bli brutt, men har ikke tatt tak i denne utfordringen ved å utarbeide eller uttale noen form for strategi. Det er ikke lett å identifisere eventuelle underytende skoler i Finland fordi de ikke har noen kartlegging av individuelle målsettinger over tid. I studier videre vil det være viktig å sammenlikne ledelse ved skoler som anses å være høyt presterende med skoler som anses å være lavt presterende.

 Høye og lave forventninger til skolen– i forhold til hva?

Kommunikasjon og relasjoner i ledelse
Det er viktig at vi som er opptatt av skoleledelse minner oss selv om at ”the core activity” – det aller viktigste vil holder på med, – er læring. Og atter læring. På alle nivåer. Det er viktig at vi snakker om når det skjer læring. Hvor og når det skjer læring. Og hvordan læringen skjer. Dette bringer på banen perspektiver for profesjonell læring i skolen som organisasjon, og setter fokus på lærernes læring i skolen.

Kristin Helstad: Hvordan blir ledelse for profesjonell læring i skolen utspilt?

Skolekultur og varemerkebygging
En av sesjonene handlet om ledelsens ansvar for å bygge en kultur for konkurranse i «»markedet og i hvor stor grad ledelse og bygging av skolens kultur er relatert til hverandre. Kultur og varemerke kan ses på som to sider av samme sak – et innenfra og et utenfra perspektiv. Kulturen oppleves innenfra og merkevaren erfares utenfra. Ryktet går alltid foran skolen, og dette kan man som leder gjøre noe med.

Rektor: Min rolle er å forsvare vår merkevare..

Hvordan kan en skole endre sitt image – sitt varemerke? Og hva er begrunnelsen for å ville gjøre det?

 

Dette var alt fra den andre dagen i Porto. Følg med på hva som kan skje på dag 3… 🙂

 

 

Publisert i Skoleledelse, læring, undervisning | Legg igjen en kommentar

Forskerkonferansen ECER

 

Skjermbilde 2014-09-03 kl. 00.53.18

Visste du at…

..jeg har planer om å være særdeles aktiv med blogging denne uka?

Årsaken er at jeg deltar på den europeiske utdannningsforskningskonferansen ECER, og her er det mye å høre, mye å lære og mye å bruke tankene på! Konferansen holdes i år i Porto (Portugal) og varer en hel uke. Årets konferanse har den engelske tittelen: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, og på norsk vil den kanskje lyde:

Utdanningsforskning i Europa før, nå og fremover

På slike konferanser foregår det deling av kunnskap fra ulike forskningsprosjekter fra morgen til kveld. Det er virkelig mye spennende som står på programmet! Vi får innspill knyttet til alt fra spede tanker om undersøkelser, til ferdige prosjekter. Og det diskuteres. De første sesjonene begynner kl 0900 og den siste avsluttes kl 1900. Det er flere tusen deltakere, og alle temaer som kan knyttes til skoleforskning står på agendaen i alle undervisningsrom på universitetet i Porto. Her leker vi ikke. Dette er alvor. Og så mye bra alvor!

Den første aktiviteten jeg deltok på i dag, var en samling med forskernettverket International Successful School Principalship Project (ISSPP).

ISSPP is the largest and most sustained network on research on successful school principalship.

Jeg er heldig, eller hva?? I dette nettverket samarbeider forskere fra mer enn 15 land om tematikk knyttet til skoleledelse. Når vi i framtiden snakker om forskning og ledelse i skolen, vil vi kunne vise til relaterte studier fra land langt ut over de vi til vanlig er kjent med fra England, USA eller Norden. Etter hvert vil vi kunne se resultater fra studier som kan ses på tvers av internasjonale, nasjonale og kulturelle kontekster. Her er deltakende forskere fra Østerrike, Sør-Afrika, Puerto Rico, Sverige, Norge, Australia, USA, Spania, England, Tyskland, Chile, Brazil, Mexico, Portugal, Hellas, med flere. Jeg gleder meg til å eventuelt finne holdepunkter i egen forskning, som kan knyttes til dette store internasjonale nettverket.

Resten av konferansedagen i dag har blitt brukt til å høre på presentasjoner fra ulike forskere i ulike sesjoner, som det heter. Jeg skal ikke ta for meg disse sesjonene i sin helhet, men nøye meg med noen stikkord jeg har notert meg underveis. Mest formulert som spørsmål jeg synes det er viktig å stille seg, og reflektere over i lys av ledelse i skolen. For enkelhets skyld, har jeg bestemt meg for å legge frem perspektivene i form av ”visste du at”… – som innfallsvinkel til tematikk jeg tror jeg vil pense innom i løpet av denne uka.

 Visste du at…

…87% av et utvalg av lærere i Spania forteller at de aldri observerer hverandres praksis? Hvor mye kan du si at du observerer dine kollegaer og deres praksis? Hvilken hensikt vil det i så fall ha?

 Visste du at…

..vi kan snakke om interne og eksterne dimensjoner for sosial kapital? Hvordan kan vi forstå begrepet sosial kapital?

Sosial kapital kan blant annet komme til syne gjennom våre valg av samarbeidsrelasjoner. En studie antyder at lærere har en tendens til å søke hjelp og informasjon fra de som har samme fag og underviser elever på samme alderstrinn. Tidligere ”bånd” mellom mennesker (lærere) synes ha betydning for de bånd som skapes i nåtiden i skolehverdagen. «Bånd» mellom mennesker kan defineres som «noe» som knytter oss sammen – blant annet sosial kapital. Lærere på samme trinn og med samme fag søker råd hos hverandre. Hvilke implikasjoner har dette for ledelse i skolen?

Råd og informasjon er byggesteiner for utvikling og læring mellom lærere (og alle mennesker?). Hvem søker råd hos hvem?

The teachers workning-hours, the desire to tie, to cooperate, to seek advice

 Visste du at…

..organisasjonens (skolens) rutiner har stor betydning for ledelse og læring i organisasjonen, men man endrer ikke nødvendigvis en god eller dårlig kollegial dynamikk, kun ved å endre strukturer for samarbeid..

Formell ledelse på faglig nivå (leselveiledere) har betydning for råd og veiledning (læring mellom lærere), men det foregår mer samarbeid (og knyttes tettere bånd) mellom uformelle ledere, enn hos formelle ledere uten faglig tilhørighet med kolleger.

Visste du at…

…skoleledere bør kunne være rollemodeller for læring.. de burde eksemplifisere læringens kraft, som forbilder for lærerne sine, som i sin tur også bør være modeller knyttet til egen læring og utvikling?

Og til slutt:

Visste du at coaching – gruppeveiledning – knyttet til rektorutdanning ser ut til å ha positiv påvirkning på lederes yrkespraksis?

Dette var så langt jeg kom på denne åpningsdagen i Porto. Fortsettelse følger….

 

Publisert i læring, Skoleledelse, undervisning | Legg igjen en kommentar